انتخاب زبان

پروژه های در حال انجام:

بدیل برش روغنی (lube cut) به روغن پایه (base oil) و همچنین تصفیه روغن سوخته و تبدیل به روغن پایه با استفاده از تکنولوژی های نوین از جمله پروژه های انجام شده توسط این شرکت میباشد.

در ادامه پس از انجام تحقیقان و بررسی های فراوان و همچنین امکان سنجی جهت تعیین محل مناسب، در اسفند ماه۱۳۹۳ موفق به اخذ مجوز ها و تحویل زمینی به مساحت۳۱۰/۰۰۰ متر مربع گردید که وسعت۱۵۰/۰۰۰ متر مربع آن در حال حاضر به عنوان فاز اول پروژه در حال آماده سازی زیر بنایی جهت اجرایی شدن این پروژه در مقیاس صنعتی می باشد.