انتخاب زبان

 

سیستم غشائی ترکیبی تراوش تبخیری برای جداسازی متانول از آب" به شماره اظهارنامه 88746 می باشد که در سازمان مالکیت معنوی ایران به ثبت رسیده است.